Начало  > Услуги и тарифи > Токсикология

Услуги и тарифи

Токсикология

*Моля, проверете цените в местните пунктове, възможно е да има разлика


 
Код Наименование Цена
TOX01 Арсен, кръв 82.00 лв.
TOX02 Арсен, урина 82.00 лв.
TOX03 Кадмий, кръв 35.00 лв.
TOX04 Кадмий, урина 35.00 лв.
TOX05 Хром, кръв 98.00 лв.
TOX06 Хром, урина 82.00 лв.
TOX07 Мед, плазма 23.00 лв.
TOX08 Мед, урина 23.00 лв.
TOX10 Манган, урина 98.00 лв.
TOX11 Живак,кръв 82.00 лв.
TOX13 Никел, кръв 82.00 лв.
TOX14 Никел, урина 75.00 лв.
TOX15 Олово, кръв 23.00 лв.
TOX16 Олово, урина 23.00 лв.
TOX17 Цинк, плазма 23.00 лв.
TOX18 Цинк, урина 19.00 лв.
TOX21 Метотрексат (Methotrexatе) 87.00 лв.
TOX22 Селен, серум 82.00 лв.
TOX23 Йод, серум 135.00 лв.
TOX24 Йод, урина 171.00 лв.
TOX25 Валпроева киселина 13.00 лв.
TOX26 Сребро, серум 62.00 лв.
TOX27 Титан, серум 75.00 лв.
TOX28 Циклоспорин А (Cyclosporine A) кръв 163.00 лв.
TOX29 Такролимус (Tacrolimus), kръв 148.00 лв.
TOX30 Карбамазепин (Carbamazepinе) 13.00 лв.
TOX31 Ламотригин (Lamotriginе) 148.00 лв.
TOX32 Наркотични вещества, урина (screening) 39.00 лв.
TOX33 Алуминий, кръв 98.00 лв.
TOX34 Сиролимус (Sirolimus), кръв 148.00 лв.
TOX35 Габапектин (Gabapentinе) 148.00 лв.
TOX36 Левитирацетам (Levetiracetam) 148.00 лв.
TOX37 Топимат (Topiramat) 163.00 лв.
TOX38 Клонацепам (Clonazepam) 148.00 лв.
TOX39 Етосуксимид (Ethosuximidе) 148.00 лв.
TOX40 Фенобарбитал (Phenobarbital) 148.00 лв.
TOX41 Фенотитоин (Phenytoin) 148.00 лв.
TOX42 Султиам (Sulthiame) 148.00 лв.
TOX43 Примидон (Primidonе) 295.00 лв.
TOX44 Oкскарбазепин (Oxcarbamazepin+10-OH-Carbazepin) 163.00 лв.
TOX45 Кобалт, урина 171.00 лв.
TOX46 Хипурова киселина, урина 87.00 лв.
TOX47 Ванкомицин (Vancomicin) 65.00 лв.
TOX48 Микофенолова киселина (Mycophenolic acid), серум 148.00 лв.
TOX49 Ацетон, урина 125.00 лв.
TOX50 Фенол общ, урина 87.00 лв.
TOX51 Тиоцианат, серум 233.00 лв.
TOX52 Флекаинид(Flecainidе) 104.00 лв.
TOX71 Манган, кръв 78.00 лв.