Администратор на лични данни:

„СМДЛ СИНЕВО България“ ЕООД (наричанo „СИНЕВО“) обработва Вашите лични данни в качеството на администратор.

Длъжностно лице по защита на данните (DPO):

dpo@synevo.bg

Цели на обработването:

СИНЕВО обработва лични данни на пациентите си посредством ръчни и автоматични системи със следните цели: в рамките на медицинската услуга, за предоставянето на медицинска помощ, извършването на услуги като изготвянето на график, вземане на изследвания, попълване на бланките от изследванията и тестовете, изискани от пациентите, осигуряване на консултиране/консултации, необходими преди или след извършване на изследването (според случая), съобщаването на резултатите, предоставянето на бланките с изследвания, информирането на лекаря, който е изпратил пациента (според случая), известяването на резултатите в случай на критични стойности, други дейности по съобщаването, управлението на здравните услуги, разгръщането на договорните отношения с Вас, включително и извършването на операциите по фактуриране, за извършването на плащанията, възстановяване на кредити, както и подобряването на нашите услуги, включително и в търсенето на обратна връзка с оглед на изпълнение на договора или с оглед на изпълнението на законовите интереси на СИНЕВО.

Основания за обработването:

Определени категории лични данни са обработвани от СИНЕВО, въз основа на неговите законови задължения съгласно приложимото специално законодателство, както и законодателството в областта на здравеопазването, финансово-счетоводното и данъчното дело и съхранението. Чувствителни лични данни като такива за здравословното състояние на пациента и генетични данни, се обработват на основание чл. 9, параграф 2, буква „з“ от GDPR.

Тогава, когато сте изразили желание да получавате периодичния ни бюлетин /нюзлетър/, или други търговски съобщения за продуктите и услугите на СИНЕВО, филиалите и компаниите, сътрудници на СИНЕВО, с помощта на средствата за дистанционна комуникация (например: имейл, телефон), с оглед на целите на директния маркетинг, основанието за обработката на данни е Вашето предоставено съгласие по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „а“ от GDPR.

Категориите лични данни, които могат да бъдат обработвани са:

По отношение на родителите/представителите/настойниците/попечителите на непълнолетни пациенти или на пълнолетни пациенти, с установена невъзможност за изразяване на информирано съгласие, могат да бъдат обработени следните категории лични данни: фамилия, име, подпис, ЕГН, други данни от личната карта. Когато пациентът изисква изпращането на резултатите в електронен формат, в зависимост от предпочитаните от пациента начини: (i) за изпращане по имейл: фамилия, собствено име, дата на раждане, имейл адрес, данни за здравето, включително и медицински данни; освен това (ii) за онлайн профилите на потребител въз основа на заявка за изследване: детайлите от заявката за изследване, включително банкова информация, клиентски код, детайли от договора, телефонен номер, потребител и парола; освен това (ii) за уеб потребителските профили: ЕГН, имейл адрес. В случай че сте изразили съгласието си за директен маркетинг, могат да бъдат обработени следните лични данни: фамилия, собствено име, имейл адрес.

Получатели:

Обработените данни могат да бъдат препратени/изпратени към: други дружества, които са част от групата, към която принадлежи СИНЕВО, договорни партньори, които помагат на СИНЕВО в осъществяване на дейността на лабораторията като болници, служби за трудова медицина и др.; упълномощени звена, изпращащи медици, застрахователни дружества, Здравни каси, други публични органи.

Трансфер на лични данни:

Личните данни могат да бъдат изпращани и извън България към страни от европейското икономическо пространство или към трети страни. Понастоящем данните могат да бъдат изпращани към Китай и САЩ. Трансферът на данни в тези държави ще се извършва на основание предоставеното Ваше изрично информирано съгласие за това според изискванията на чл. 49, параграф 1, буква „а“ от GDPR.

Продължителност на обработката:

Вашите лични данни ще се обработват, докато трае нужното време за реализиране на медицинската услуга, изпълнението на договора, възстановяване на кредитите според случая, и впоследствие, доколкото е необходимо, с оглед на изпълнението на законовите задължения, включително и задълженията, приложими по отношение на архивирането, както и когато има и законов интерес на СИНЕВО (каквито например са: подобряването на услугите, за справяне с получените оплаквания, защита на правата и интересите).

Ако сте изразили съгласието си за дейности, свързани с директен маркетинг, данните могат да бъдат обработени с такава цел, до упражняване на правото на възражение срещу обработването или до оттегляне на съгласието. Оттеглянето на съгласието ще произведе бъдещи ефекти, без да засяга законността на обработката, извършена преди това.

Права на субекта:

В контекста на обработката на лични данни се ползвате от следните права, в условията, предвидени от закона: правото на информация; правото за достъп до данни; правото на коригиране на личните Ви данни; правото да изисквате изтриване на данните, които се отнасят за Вас („правото да бъдеш забравен“), ако са изпълнени условията, предвидени от закона; правото на ограничаване на обработката; правото на преносимост на данните; правото на възражение срещу обработването; право да бъде оттеглено съгласието, когато основанието за обработването е предоставено съгласие на субекта; правото да не сте обект на индивидуално автоматично решение; правото да се обърнете към Националните власти по надзор на обработката на личните данни (като Комисия за защита на личните данни) или компетентните съдебни инстанции, според случая.

След изтичането на сроковете за съхранение на данните, или като следствие на постъпило искане за изтриване на данни, СИНЕВО може да разпореди анонимизиране на данните (като по този начин ги лиши от идентификационни характеристики) и да продължи обработката на данните със статистически цели, при което тези данни повече не могат да бъдат свързани с Вас като субект на данни.

Предоставянето на личните Ви данни не е задължително, а се изисква за предоставянето на медицинска услуга от СИНЕВО, като е необходимо за анализ на пробите и предоставянето на резултатите от тях.

При обработката на личните Ви данни не е налице автоматизирано вземане на решения или профилиране.

За повече подробности, относно дейностите по обработване на лични данни, извършвани от СИНЕВО и прилежащите права, можете да ни пишете на адрес: dpo@synevo.bg

Можете да направите справка и с Политика за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни, достъпни през уеб приложението WebResults, поместена на нашия сайт, на адрес: www.synevo.bg.

В случай че имейл адресът, посочен в настоящия формуляр, принадлежи на друго лице, и съответно, когато се изисква препращането на резултатите към изпращащия лекар, или когато се разкриват други лични данни, принадлежащи на трето лице, пациентите потвърждават, че са информирали съответните лица за начина, по който личните им данни ще бъдат обработвани и че са получили съгласието на съответните лица за извършването на тази операция (според случая).

В този смисъл, пациентите имат задължението да информират лицата за съдържанието на информативните клаузи, посочени по-горе и засягащи обработката на лични данни, по начин, по който обработката (например, в рамката на медицинската услуга, за изпращане на резултатите от изследванията) да може да бъде осъществена, без да се изисква друга информация от страна на СИНЕВО.