Защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година – GDPR

„СМДЛ Синево България“ ЕООД обработва личните данни на потребителите в качеството на администратор, в съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни, които влизат в сила на 25.05.2018 г.

Политиката няма да остане една и съща през цялото време, докато съществуват услугите, предлагани чрез уеб приложението. Тъй като дигитализацията напредва и регулацията на отношенията, свързани с обработката на лични данни, се развива, ние ще се стремим да подобряваме и съобразяваме постоянно нашите практики с това развитие, което на свой ред ще намери отражение в политиката.

Точната формулировка относно защитата на лични данни можете да се намерите в следния линк:

https://webresults2.synevo.bg/WebResults/bg-BG/Home/PrivacyPolicy

Като субект на данни, Вие имате набор от права. Вие можете да:

  • осъществите достъп и да получите копие на Вашите данни при заявление;
  • поискате организацията да смени грешни данни или незавършени данни;
  • изисквате организацията да изтрие или да спре да обработва Вашите данни, например за данните, които вече не са необходими за целите на обработката; и
  • възразите на обработката на Вашите данни където Дружеството разчита на своя легитимен интерес като правно основание за обработката.

Ако искате да упражните някое от тези права, моля свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните на e-mail адрес: dpo@synevo.bg

Информационна бележка: Форма за кандидатстване

chat